KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, Muya Poliüretan Kauçuk San. Tic. Aş. unvanına sahip Şirketimizin, kamera kayıtları kapsamındaki veri işleme faaliyetlerine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Şirketimiz idari binalarında, depo alanlarında ve Şirketimizin sınırları içerisinde yer alan açık alanlarda çalışanların, misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik olarak, kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla, kişilerin görüntüsü ve gerektiğinde sesi şeklindeki kişisel verilerini işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla elde ettiği kişisel verilerinizi; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ikincil mevzuatta açıkça öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(e)’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu olan İşletmemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, KVKK’ya dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda ifade edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olacak şekilde KVKK m.4’te öngörülen ilkelere uygun bir şekilde işlenmektedir:

 1. Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,
 2. Elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 3. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 4. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 5. Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 6. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 7. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 8. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 9. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 11. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 12. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 13. Fiziksel mekân güvenliğinin temini.

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kişinin mahremiyetini, güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 1. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kayda alınan kişisel veriler hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Şirketimizde, kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 30 gündür.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı

Kamera sistemlerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuken yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilenler haricinde kişisel verileriniz yurt içi veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen haller dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarımının gerekmesi halinde buna ilişkin olarak tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 1. KVKK Kapsamında Veri Öznesi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 1. Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 

 1. Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, İşletmemizin Adnan KAHVECİ Mahallesi, İNÖNÜ Caddesi, No:95 34528 BEYLİKDÜZÜ - ISTANBUL adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, İşletmemizin Adnan KAHVECİ Mahallesi, İNÖNÜ Caddesi, No:95 34528 BEYLİKDÜZÜ - ISTANBUL adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, muya@hs03.kep.tr e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.