KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli kullanıcı; işbu aydınlatma metni, Muya Poliüretan Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) yahut Şirketimizin tayin edeceği üçüncü kişi şirketler tarafından müşteri hizmetleri çerçevesinde sizinle iletişime geçilmesi esnasında elde edilen kişisel verileriniz sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Ortaklığımızın aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

 

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup kişisel verileriniz; mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süre ile sınırlı olarak mevzuatlara uygun koşullarda saklanacaktır.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

Ortaklığımız tarafından elde edilen aşağıda sayılı kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-mail adresi, ikametgâh adresi

 

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

 

Kişisel verileriniz; müşteri hizmetleri çerçevesinde 444 69 68 numaralı sabit hat, mh@muya.com e-posta adresi ve whatsapp üzerinden tarafınızca kurulan iletişim esnasında elde edilebilecek ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.   

 

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ve fiziki ortamlarda, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. Sizlerden gelen talep ve sorunların cevaplanması ve bu kapsamda etkin bir müşteri desteği sunulması,
 2. Sipariş takibi, kargo takibi, iade ve iptal prosedürleri hakkında bilgi verilmesi ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 3. Sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi,
 4. Hizmet almak istediğiniz hususlar ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
 5. Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
 6. Ziyaretçi profillerimizin belirlenmesi,
 7. İstek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi.
 8. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olduğumuz kurum ve kuruluşlara, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, gerekli saklama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcılara, veri merkezlerine, bulut (cloud) platformlarına KVKK  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu metinde gösterilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri de alınarak paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek ve yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda transfer edilebilecektir. Kişisel verileriniz, sayılan yetkili kişiler dışında hiçbir surette üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Ortaklığımız içerisinde ise, konu ile yetkili kişiler güvenlikle bağlantılı olmak kaydıyla bu verilerinize erişebilecektir. 

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenmektedir. İlgili sürelerin dolması halinde Kişisel Verilerinizi re’sen veya talebiniz üzerine derhal “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. 

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (veri sahibi) olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

İşbu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte:

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Adnan Kahveci Mah. İnönü Cad. No:95 Beylikdüzü/İstanbuladresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Adnan Kahveci Mah. İnönü Cad. No:95 Beylikdüzü/İstanbuladresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • E-mail yoluyla imzalı şekilde başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, mh@muya.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.